Հարց 85. Ու՞մ է պատկանում Աշխատողի աշխատանքի արդյունքում ստեղծված ցանկացած տվյալ կամ գյուտի սեփականության հեղինակային իրավունքը։

Ճիշտ պատասխանն է՝ Գործատուին 

Մեկնաբանություն․

Հոդված  1149.

 ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

Ծառայողական գյուտերը, ծառայողական արդյունաբերական դիզայնները
(վերնագիրը խմբ. 03.03.21 ՀՕ-111-Ն)
 
1. Ծառայողական պարտականությունների կամ գործատուի առաջադրանքը կատարելու ընթացքում աշխատողի ստեղծած գյուտի, արդյունաբերական դիզայնի (ծառայողական գյուտի, ծառայողական արդյունաբերական դիզայնի) նկատմամբ իրավունքը պատկանում է գործատուին, եթե նրանց միջև կնքված պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ