ՀԱՐՑ 21. Ինչպիսի՞ վարչական տույժ է սահմանվում առանց աշխատանքային պայմանագրի աշխատող պահելու համար

Ճիշտ պատասխանն է՝ տուգանք նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 1695 Առանց աշխատանքային պայմանագրի աշխատող պահելը

Առանց Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված աշխատանքի ընդունման պահանջները բավարարող աշխատանքային պայմանագրի աշխատող պահելն առաջացնում է`
տուգանքի նշանակում խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով` խախտման յուրաքանչյուր դեպքի համար:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ