ՀԱՐՑ 31. Իրավունք ունի՞ Աշխատողը հետ վերցնել իր դիմումը աշխատանքից ազատվելու մասին

Ճիշտ պատասխանն է՝ իրավունք ունի երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 112 Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը աշխատողի նախաձեռնությամբ

3. Աշխատողն իրավունք ունի աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումը հետ վերցնելու ոչ ուշ, քան այն ներկայացվելու օրվանից հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետից հետո նա կարող է ծանուցումը հետ վերցնել միայն գործատուի համաձայնությամբ:
(112-րդ հոդվածը փոփ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն)

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ