ՀԱՐՑ 36. Թույլատրվո՞ւմ է առանց գրավոր ծանուցման լուծել որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, եթե Աշխատողը ընդունվել է կատարելու աշխանքային պայմանագրով նախատեսված որոշակի աշխատանքներ

Ճիշտ պատասխանն է՝ այո, թույլատրվում է:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 111 Որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի լուծումը նրա գործողության ժամկետը լրանալու պատճառով

1. Որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալու պատճառով գործատուն կամ աշխատողն իրավունք ունեն լուծելու պայմանագիրը, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքի:
2. Գործատուն կարող է ժամկետը լրանալու պատճառով լուծել որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը` այդ մասին գրավոր ծանուցելով աշխատողին առնվազն տասն օր առաջ:
3. Սույն հոդվածով նախատեսված ժամկետները չեն կիրառվում այն աշխատողների նկատմամբ, որոնք աշխատանքի են ընդունվել բացակայող աշխատողի փոխարեն, ինչպես նաև այն աշխատողների նկատմամբ, ովքեր կատարում են աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված որոշակի աշխատանքներ:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ