ՀԱՐՑ 5. Թույլատրվու՞մ է նախքան փորձաշրջանի ժամկետի լրանալը լուծել աշխատանքային պայմանագիրը

Ճիշտ պատասխանն է՝ հնարավոր է լուծել՝ առնվազն 3 օր առաջ ծանուցելով։

Մեկնաբանություն․

Հոդված 93 Փորձաշրջանի արդյունքները
  1. Եթե գործատուն գտնում է, որ … աշխատողը չի համապատասխանում առաջադրված պահանջներին, ապա կարող է մինչև փորձաշրջանի ժամկետը լրանալը աշխատողին ազատել աշխատանքից` այդ մասին երեք օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով նրան:
  2. …Փորձաշրջանի ընթացքում աշխատողն իրավունք ունի լուծելու աշխատանքային պայմանագիրը` այդ մասին երեք օր առաջ գրավոր ձևով ծանուցելով գործատուին:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ