Հարց 77. Ինչ՞ վարչական տույժ է նախատեսված մինչև տասնութ տարեկան անձին աշխատանքային օրենսդրությամբ արգելված աշխատանքներում ներգրավելը:

Ճիշտ պատասխանն է՝ նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկի չափով:

Մեկնաբանություն․

Հոդված 41.6

ՀՀ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 
  Աշխատանքի ընդունելու կամ թույլատրելու պահանջները խախտելը 1. Գործատուի կողմից մինչև տասնվեց տարեկան անձին օրենքով նախատեսված պահանջների խախտումով աշխատանքի ընդունելը կամ ներգրավելը կամ մինչև տասնութ տարեկան անձին աշխատանքային օրենսդրությամբ արգելված աշխատանքներում ներգրավելը կամ թույլատրելը կամ հղի կամ մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց աշխատանքային օրենսդրությամբ արգելված աշխատանքներում կամ վնասակար կամ վտանգավոր աշխատանքի պայմաններում աշխատանքի ներգրավելը կամ թույլատրելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով:
 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ