Հարց 79. Քա՞նի օրով և ինչպիսի արձակուրդ է տրամադրվում նորածնի հորը:

Ճիշտ պատասխանն է՝ 5 աշխատանքային օր տևողությամբ վճարովի արձակուրդ 

Մեկնաբանություն․

Հոդված 176.1.

 ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք

Հայրության արձակուրդը 1. Երեխայի ծնվելու օրվանից հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, նորածնի հոր ցանկությամբ տրամադրվում է հինգ աշխատանքային օր տևողությամբ վճարովի արձակուրդ, որի յուրաքանչյուր օրվա համար գործատուն վճարում է աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի չափով: (176.1-ին հոդվածը լրաց. 16.09.20 ՀՕ-415-Ն)
 

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ