Հարց 87. Աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու դեպքում.Գործատուն քանի՞ օր առաջ պետք է ծանուցի աշխատողին աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին։

Ճիշտ պատասխանն է՝ 8 ժամը

Մեկնաբանություն․

Հոդված 113.

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք 

Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի նախաձեռնությամբ
1. Գործատուն իրավունք ունի աշխատողի հետ լուծելու անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, ինչպես նաև որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագիրը նախքան դրա գործողության ժամկետի լրանալը`
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
6) աշխատողի նկատմամբ վստահությունը կորցնելու դեպքում.
 
Հոդված 123.
Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը առանց աշխատողին ծանուցելու
 
Սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում գործատուն իրավունք ունի աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու` առանց աշխատողին ծանուցելու:

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ