Հարց 67. Աշխատանքային պայմանագիրը վստահությունը կորցնելու հիմքով լուծման դեպքում Գործատուն պարտավոր է ծանուցել Աշխատողին:

Ճիշտ պատասխանն է՝ առանց աշխատողին ծանուցելու

Մեկնաբանություն․

Հոդված 123

Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը առանց աշխատողին ծանուցելու

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք Հոդված 123. Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը առանց աշխատողին ծանուցելու Սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում գործատուն իրավունք ունի աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու` առանց աշխատողին ծանուցելու: (123-րդ հոդվածը խմբ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն)

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՀԱՐՑԵՐԸ